Information / Vedtægter

Vedtægter mv.

                                            

        LOVE FOR MIDTDJURS TAEKWONDO KLUB 

Revideret udgave vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 25. april 2018.
 
§ 1 Navn og hjemsted:
 
Klubbens navn er Midtdjurs Taekwondo Klub, Hwa Rang Moo Rim. Hjemstedet er Kolind, Syddjurs Kommune.

Klubben er en amatørklub, og professionelle udøvere kan ikke være medlemmer af klubben. Dette kan ikke ændres.
 
§ 2 Formål:
 
Klubbens formål er at undervise i taekwondo på motions- og konkurrencebasis samt at sprede og gøre sporten så kendt som muligt.
 
§ 3 Medlemmer:
 
Som medlemmer kan optages alle, der er fyldt 5 år. 5-9 årige vil normalt blive optaget på klubbens Mon-hold. Dog kræver optagelse af personer, der har været straffet for vold, godkendelse af bestyrelsen
 
§ 4 Ind- og udmeldelse:
 
Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesformular, som afleveres til kassereren. Ved indmeldelsen betales samtidig et bidrag til en ulykkesforsikring samt 3 måneders kontingent til Midtdjurs Taekwondo Klub.
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
 
§ 5 Kontingent:
 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. Der betales kvartalsvist forud.
 
§ 6 Udelukkelse:
 
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der:
 
• Er mere end 1 måned i kontingentrestance
• Misbruger sin kunnen i taekwondo jf. straffeloven
• Overtræder gældende regler vedr. brug af præstationsfremmende præparater
• Dømmes for vold, gadeuorden, legemskrænkelse, narkotikahandel el. lign.
Vedkommende, der står overfor en eksklusion, skal dog inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
§7 Bestyrelse
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold.
Bestyrelsen består af:
 
                      Formand
                      Næstformand
                      Sekretær
                      Kasserer
                      Bestyrelsesmedlem
                      Suppleant
 
Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben, der opfylder kravene til stemmeret. Vedkommende skal møde personligt, eller der skal fremlægges skriftligt tilsagn om, at vedkommende er villig til opstilling.
 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at kasserer og næstformand er på valg i ulige år og formand, sekretær og bestyrelsesmedlem i lige år.
 
Suppleanten vælges for ét år ad gangen. Hvis suppleanten i løbet af året træder ind for et bestyrelsesmedlem, er denne post på valg ved næste generalforsamling. Herefter følges den fastsatte turnus.
 
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang i kvartalet eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 
Det er bestyrelsens ansvar, at der indhentes børneattester. Det er formandens ansvar at beskytte personoplysninger i børneattesten. Oplysninger i børneattesten er omfattet af tavshedspligt. Se i øvrigt under øvrige klubvedtægter vedr. trænere.
 
§ 8 Generalforsamling
 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af bestyrelsen med tre ugers varsel skriftligt og/eller på foreningens hjemmeside. Indkaldelse skal indeholde dagsorden.
Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før afholdelsen af denne. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være sekretæren i hænde senest 14 dage før afholdelsen. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse
3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af cheftræner og udvalg
9. Eventuelt
 
Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden det af sekretæren udarbejdede referat.
 
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
 
Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Afstemning finder sted ved håndsoprækning men kan være skriftlig og hemmelig, hvis 1 stemmeberettiget medlem på generalforsamlingen kræver det.
 
 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsen skal ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i sådanne tilfælde finde sted senest 1 måned, efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med min. 8 dages varsel, og indkaldelse skal ske skriftligt og/eller på foreningens hjemmeside. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
 
§ 10 Regnskab
 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på forrige års generalforsamling valgte revisor før generalforsamlingen. Regnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.
Regnskaberne skal forevises, hvis det forlanges af bestyrelsen.
 
§11 Klubbens opløsning
 
Midtdjurs Taekwondo Klub kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsordenen. Desuden kræves, at mindst 4/5 af medlemmerne er fremmødt, og at mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for en opløsning af klubben.
Såfremt et sådant møde ikke er beslutningsdygtigt på grund af for få fremmødte, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor spørgsmålet afgøres med mindst 4/5 majoritet af de fremmødte medlemmer.
I forbindelse med klubbens opløsning tages om nødvendigt bestemmelse om anvendelse af en eventuel formue. Dette afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 
Øvrige klubvedtægter
 
Cheftræner og øvrige trænere
 
1) Cheftræner. Som cheftræner kan vælges medlemmer af klubben. Cheftræneren vælges direkte på generalforsamlingen. Cheftræneren udvælger hurtigst muligt herefter et trænerhold bestående af minimum én træner for monholdet og tre trænere for ungdoms- og voksenholdet for det kommende år. De valgte trænere skal være medlemmer af klubben. 
Cheftræneren kan udskifte i holdet, hvis en træner for forfald pga. arbejde, sygdom,flytning ol. 
Cheftræneren er ansvarlig for gennemførelse af klubbens træninger, gradueringer, forprøver osv. for både mon-, kup- og dangrader. 
2) Alle trænere over 15 år, der træner børn under 15 år, skal kunne fremvise en blank (negativ) børneattest.
3) Viser det sig, at en person har en positiv børneattest, vil vedkommende som minimum blive fjernet fra de aktuelle opgaver. En positiv børneattest vil blive videregivet til Dansk Taekwondo Forbund.
4) Ingen trænere må være kæreste med eller have seksuel omgang med medlemmer under 18 år.
 
Generelle krav til medlemmer
 
1) Alle medlemmer skal under træningen bære renvasket dobok
2) Alle medlemmer skal udvise omhyggelig personlig hygiejne
3) Under træning skal alle deltagere uden undtagelse adlyde instruktøren
4) Organiseret træning udenfor klubben må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse
 
Tilladelse til offentliggørelse af fotos
 
Klubbens medlemmer udfylder tilladelse til at der vises billeder. Ikke-klubmedlemmer skal henvende sig til klubben, hvis de ønsker billeder, hvor de er med på, slettet.
 
Ulykkesforsikring
 
Medlemmerne skal selv sørge for at have en ulykkesforsikring, der dækker udøvelse af sport, herunder "farlig sport", da klubben ikke har en dækkende ulykkesforsikring. 
 
Nødværgeretten § 13

Taekwondo er en kampsport, som ikke må anvendes i dagligdagen. Hvis der skulle opstå en truende situation, skal man forsøge at komme væk fra situationen.
Hvis man i selvforsvar bliver tvunget til at anvende taekwondo, må man kun anvende den teknik, der er nødvendig i situationen. Der er risiko for, at man selv bliver straffet, hvis man "går over grænsen" og bruger sin teknik til at skade andre uanset, at det er tale om en selvforsvarssituation. Det skyldes, at en taekwondoudøver har nogle farlige redskaber i form af sine hænder (slagteknik) og fødder (sparkteknik) og samtidig formodes at kunne styre sin reaktion.
 
§13 stk. 1 :
 
“Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig”.

§13 stk.2 :

“Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”.
Hanne Gruwier Mogensen